Kunstformidling til unge

Det har vært økt fokus på barn og unge som kompetente kunstmottakere. Bindeleddet mellom de unge og kunst er oss voksne som foreldre, lærere, kunstformidlere og ikke minst kunstnere selv. Vi må tilpasse oss de unges krav til formidling, og det krever refleksjon rundt kunstens rolle og muligheter.

Den kulturelle skolesekken
Kunstformidling til unge krever tilrettelegging, motivering og ulike Children in museumstimuli for å engasjere unges naturlige nysgjerrighet og engasjement. Man må fokusere på involvering og dialog som appellerer til til aktiv deltakelse fremfor passiv betraktning. Barn og unge møter kunsten først og fremst gjennom skolen. Den kulturelle skolesekken bestående av museumsbesøk, konserter, teater og kulturskolen er nå faste innslag i de unges skolehverdag etter L97 og det økte fokuset på kunst som fag på 1990-tallet. Kunstutdanningene har i stor grad tatt dette til følge, og utvikler kunstnere til å bli bevisste formidlere av sin kunst.

Colored_pencils_chevreVerbalisering og refleksjon
De unge trenger god pedagogisk veiledning i møte med kunst. Man kan spille på referansepunkter og erfaringer barna allerede har gjennom å knytte kunsten til dagliglivet eller skolehverdagen. Kunst appellerer naturlig til de unges fantasi. Derfor får man mye gratis fra de unge selv, og det er viktig å bruke tid på de unges fortolkninger. Mange lærere praktiserer gjenskaping av kunstuttrykk, slik at kunstopplevelsen holdes i hevd også etter at eleven er tilbake i klasserommet. De unge bør også få lov til å skape selv. Elevene har ofte stor glede av å skape sine egne kunstutstillinger, sine egne musikk- og teaterproduksjoner, og er ofte svært selvdrevne og kreative i disse uttrykksformene. Pedagoger og formidleres rolle i denne prosessen bør være tilbakeholden, men det bør oppmuntres til verbalisering og refleksjon.

Egne tilbud til barn
Kunst- og kulturinstitusjoner har som oftest egne tilbud til barn, både ved besøk fra skoler og i form av familiedager. Her blir de unge guidet gjennom kunsten, og utfordret til egenaktivitet av profesjonelle kunstnere og -formidlere. Å være i en annen situasjon enn den vante (enten det er hjemme eller på skolen) kan være stimulerende i seg selv og øke de unges lærevilje. Dette er viktig å bygge på gjennom dialog, refleksjon, gjensidig nysgjerrighet og lek med kunsten som utgangspunkt. Resultatene av kunstsatsingen har ikke latt vente på seg – hvert år øker rekrutteringen til kulturskolene og de forskjellige kunstaktivitetene rundt i landet. Dette kan tyde på spennende tider for kunsten fremover.


by
Privacy Policy